Voor wie?

Centrum voor Oefentherapie IJburg is in 2010 gestart met als doel zo veel mogelijk mensen inzicht en kennis over hun eigen lichaam te geven. Oorzaken van klachten te achterhalen en te kunnen helpen waar oefening en spel de juiste ontwikkeling tot gezond bewegen bevorderen.

Binnen het centrum voor oefentherapie kunt u terecht voor vragen op het gebied van houding en beweging, kinderen met motorische problemen, kinderen met plas- en of poepproblemen en mannen en vrouwen met bekken- en lage rugklachten.

Samen met jou behandelen we jouw zorgvragen met behulp van de nieuwste inzichten, protocollen, richtlijnen en evidente informatie. Waarbij indien het voor voor jou een meerwaarde vormt vaak ook multidisciplinair wordt gewerkt.

Oefentherapie is voor iedereen, jong en oud, die wil werken aan het verminderen van zijn klachten en het verbeteren van zijn houding. Door aanpassingen in uw houding en manier van bewegen krijgt u grip op de oorzaak en kunt u uw klachten de baas worden.

Kinderoefentherapie
Algemeen

Er zijn verschillende redenen waarvoor je met jouw kind terecht kan bij een kinderoefentherapeut. De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met houdings- en motorische problemen.

Kinderoefentherapie is een specialisatie (een post-HBO opleiding) na het doen van de bachelor opleiding oefentherapie Mensendieck of Cesar. Kinderoefentherapeuten behandelen kinderen met een motorische achterstand, zij kijken naar de kwantiteit en kwaliteit van bewegen en hebben doelen gericht op activiteiten en participatie. Zij maken behandelplannen waarin de subdoelen en processen staan beschreven die nodig zijn om het doel te bereiken. De behandeling is erop gericht kinderen middels spel, gerelateerd aan de cognitieve leeftijd van het kind, te stimuleren in de motorische ontwikkeling.

Kinderoefentherapeuten behandelen kinderen met een motorische achterstand, zij kijken naar de kwantiteit en kwaliteit van bewegen en hebben doelen gericht op activiteiten en participatie. Zij maken behandelplannen waarin de subdoelen en processen staan beschreven die nodig zijn om het doel te bereiken 

Motorische ontwikkeling

Kinderen zijn nooit gelijk aan elkaar en maken niet exact dezelfde ontwikkeling door. Op allerlei gebied kan de ontwikkeling van een kind anders zijn bijvoorbeeld in de manier van spelen, de wijze van contact hebben met anderen, het leren, het bewegen en de zelfredzaamheid. Toch is in iedere ontwikkeling van een kind een grote lijn te ontdekken. Er is een gemiddelde tempo, een bepaalde volgorde en kenmerkende aspecten wat betreft het aanleren van vaardigheden.

DCD

Als een kind heel duidelijk afwijkt van die lijn en zijn gedrag problemen oplevert dan kan dat betekenen dat het kind een ontwikkelingstoornis heeft. De problemen variëren van een tekortkomingen in een bepaalde vaardigheid tot aan een ontwikkelingsachterstand zoals DCD. Lees meer

In Nederland zijn er verschillende behandelmogelijkheden voor kinderen met DCD. 
Zowel kinderoefentherapeuten, -ergotherapeuten als –fysiotherapeuten behandelen kinderen met DCD in de eerste lijn. Wanneer er sprake is van complexe problematiek en/of comorbiditeit is behandeling door een multidisciplinair team, zoals bijv. in een kinderrevalidatiecentrum mogelijk. Hoewel de opleiding van fysio-, ergo-, en oefentherapeuten verschilt is er geen informatie op basis waarvan voorkeur voor de ene of andere behandeling uitgesproken zou kunnen worden. Ook de scheidslijn tussen eerste en tweede lijn is niet altijd even duidelijk. Een goede samenwerking op regionaal niveau tussen verschillende professionals en instanties met respect voor elkaars deskundigheid en vooral wensen van ouders en kind is noodzakelijk om goede zorg te bieden.

Fijne motoriek

Jezelf aan- en uitkleden, tandenpoetsen, met mes en vork eten, veters strikken, met een pen schrijven etc. Het lijkt allemaal zo gewoon dat kinderen deze fijnmotorische vaardigheden leren. Voor sommige kinderen is dit echter niet zo gewoon. Deze kinderen hebben nou precies dat steuntje in hun rug nodig om te zorgen dat ze niet achter raken op school of hun zelfvertrouwen vermindert door onzekerheid over hun prestaties. Lees meer

Slechte houding

Sommige kinderen lopen scheef, hangen in hun rug, zitten met afhangende schouders of altijd onderuitgezakt in hun stoel. Soms hebben kinderen zelfs regelmatig last van hoofdpijn. Dit kan allemaal te maken hebben met een slechte houding. Kinderen met platvoeten, X-benen of O-benen kunnen een lage spierspanning hebben en zijn eveneens gebaat met algemene motorische stimulatie door een kinderoefentherapeut. Zeker als kinderen in de puberteit komen verandert er nogal veel. Lees meer

Zindelijkheid

Problemen die kunnen ontstaan tijdens het zindelijk worden of als je dochter of zoon zindelijk was en een terugval krijgt, met deze en andere problemen of vragen kunt u terecht bij Rosa Jongsma. Er wordt samen met het kind gekeken naar de huidige situatie, waar liggen angsten of frustraties en waar is de ingang naar het veilig voelen om te kunnen poepen en plassen. Er wordt gekeken welke invloeden van buitenaf een rol spelen en wat de oorzaken kunnen zijn dat het plassen of poepen niet gaat zoals de ouder of het kind wil. Als je een afspraak maakt wordt altijd geadviseerd om met uw huisarts of kinderarts te overleggen over eventuele medicijnen en de juiste aanpak.

Schrijfmotorische problemen

Algemeen

Uit de literatuur zijn veel verschillende cijfers bekend over het voorkomen van schrijfproblemen onder kinderen. De cijfers variëren tussen de 5-27 % bij kinderen in het basisonderwijs. Het is daarom van belang dat schrijfproblemen vroeg worden ontdekt, zodat het kind direct kan worden geholpen en er geen andere problemen door ontstaan.

Problemen bij het aanleren van het gebonden schrift in groep 3, het leesbaar schrijven van de blokletters of de schrijfletters. Op verschillende onderdelen kunnen problemen ontstaan binnen het schrijfonderwijs. Leerkrachten en ouders merken dit vaak zelf op en kunnen dan tijdig naar de kinderoefentherapeut verwijzen voor verder onderzoek. 

De kinderoefentherapeut zal een motorische observatie en enkele motorische onderzoeken doen om te kunnen analyseren waar het probleem precies zit. Er zal dan een behandelplan worden opgesteld wat altijd eerst met ouders wordt besproken. Daarna zal ook de school betrokken worden bij het aanpakken van het probleem. Op die manier kan er vanuit alle kanten worden gewerkt aan een zo efficiënt mogelijke behandeling.

Vergoeding

Kinderoefentherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. voor langdurige kinderoefentherapie is een verwijzing voor motorische problemen nodig.

Motorische problemen

DCD

DCD staat voor Development Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald als stoornis in de ontwikkeling van de coordinatie van bewegen.
DCD is een verzamelnaam voor een aantal kenmerkn van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coordinatieproblemen of problemen met fijnmotorische vaardigheden. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar veel vaker treden ze in combinatie op.

DCD blijkt voor te komen bij 5 tot 10% van de schoolgaande kinderen. Vaak zijn het de jongens. In diverse onderzoeken worden verhoudingen genoemd van 4 meisjes tegenover 10 jongens. (bron:balans digitaal)

Kinderen zijn nooit gelijk aan elkaar en maken niet exact dezelfde ontwikkeling door. Op allerlei gebied kan de ontwikkeling van een kind anders zijn, bijvoorbeeld in de manier van spelen, de wijze van contact hebben met anderen, het leren, het bewegen en de zelfredzaamheid. Toch is in iedere ontwikkeling van een kind een grote lijn te ontdekken. Er is een gemiddeld tempo, een bepaalde volgorde en kenmerkende aspecten wat betreft het aanleren van vaardigheden.

Als een kind heel duidelijk afwijkt van die lijn en zijn gedrag problemen oplevert dan kan dat betekenen dat het kind een ontwikkelingstoornis heeft. De problemen variëren van een tekortkomingen in een bepaalde vaardigheid tot aan een ontwikkelingsachterstand. 

Voorbeelden

Voorbeelden van motorische vaardigheden waarbij problemen kunnen ontstaan:
•    rollen, zitten, kruipen, grijpen, staan, lopen 
•    overgang van reflexmatig naar zelfgestuurd bewegen 
•    evenwichtsreacties bij houdingsveranderingen
•    opvang en oprichtreacties
•    hoofd en rompbalans bij het zitten
•    klimmen en klauteren
•    fietsen
•    springen, rennen, hinkelen
•    grijpen, pincetgreep, schrijven
•    ballen
•    tonusregulatie
•    houding 
•    lichaamskennis
•    links-rechts samenwerking
•    exploratie bij spelen 
•    vormherkenning, rekenen
•    samenwerking van armen en benen nodig voor zwemmen of touwtje springen
•    zelfredzaamheid
•    aanleg- of  ontwikkelingsstoornissen in centraal 
•    en perifeer zenuwstelsel
•    heupdysplasie
•    afwijkingen in voet- en kniestand
•    afwijkingen in groei en stand wervelkolom
•    ADHD, autisme en PDD-NOS, NLD, DCD
•    Faalangst

Wanneer het vermoeden bestaat dat er problemen zijn in de (senso)motorische ontwikkeling van een kind, kan het kind worden verwezen naar de kinderoefentherapeut. Om te beginnen wordt het motorisch functioneren van het kind geobserveerd en onderzocht. Vervolgens wordt de uitkomst van het onderzoek met de ouders/ verzorgers besproken en advies uitgebracht. Indien kinderoefentherapie is geïndiceerd, stelt de therapeut een behandelplan op. Hierbij wordt uitgegaan van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. 

Behandeling

De kinderoefentherapeut behandelt kinderen die ten gevolge van een stoornis, afwijking en/of achterstand in hun motoriek hinder ondervinden in het dagelijks leven. Naast een motorische ontwikkelingsachterstand kunnen kinderen ook gedrags-, contact- en/of aandacht stoornissen hebben zoals ASS of hyperactiviteit (ADHD). Beïnvloeding van deze gedrags-, contact- en/of aandacht stoornissen vormen binnen de kinderoefentherapie geen behandeldoel op zich, maar de kinderoefentherapeut is wel geschoold in het omgaan met, en de aanpak van kinderen met dergelijke onbehandelbare factoren tijdens de behandeling. 
De kinderoefentherapeut richt de behandeling op de hulpvraag van het kind of de probleemhandeling die het kind ervaart. Denk hierbij aan het niet kunnen meekomen bij sport en spel, of moeite hebben met het schrijven. Het is ook mogelijk dat de hulpvraag van ouders, verzorgers, leerkracht, huisarts, specialist of jeugdarts komt. 
 Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld of de ontwikkeling goed verloopt.

Vergoeding

Kinderoefentherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. voor langdurige kinderoefentherapie is een verwijzing kinderoefentherapie bij motorische achterstand noodzakelijk.

Zindelijkheidsproblemen

Algemeen

Meestal is zindelijk worden een proces dat vanzelf gaat, maar soms zijn kinderen van 5 jaar of ouder nog regelmatig nat of heeft hij/zij ontlasting in zijn ondergoed. De meeste kinderen schamen zich ervoor en durven dit niet aan hun omgeving te vertellen. Het kan tot grote problemen leiden op allerlei gebieden en daarom moet er op tijd wat aan gedaan worden.

Tijdens de behandeling wordt eerst uitgbreid gesproken over wat er aan de hand is, waar de problemen mee te maken hebben en wat er aan gedaan kan worden. Er wordt een plan opgesteld en een aantal vervolgafspraken ingepland om dit te gaan doen. Steeds vindt er weer een evaluatie plaats en wordt zonodig het plan aangepast of verdere hulp ingezet indien noodzakelijk.

Vergoeding

De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Rug- en bekkenklachten

Algemeen

In de afgelopen jaren is de praktijk voor Oefentherapie IJburg een specialistisch centrum geworden; gespecialiseerd in het behandelen van klachten rondom het bekken. Klachten tijdens of na de bevalling maar ook op latere leeftijd, na trauma of bij problemen van de bekkenbodem, bijvoorbeeld klachten met het ophouden van urine. Mannen kunnen ook klachten hebben aan het bekken, door spanning of na een trauma of blessure, of aan het bekkenbodemgebied bv na operatie prostaat of door spanning of verkeerde lichamelijke houding.

Tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode na de bevalling verandert er veel in het lichaam. Mede door deze veranderingen kan er pijn ontstaan rondom het bekken. 

Met name bij vrouwen denkt men dat de klachten laag in de rug zitten, maar vaak blijken dit, na onderzoek, bekkenklachten te zijn, of beide. Laat uw oefentherapeut dit onderzoeken en samen met u een behandelplan opstellen hoe te werken aan klachtenvermindering. 

Pijn

De pijn kan zich bevinden in het gebied van de lage rug, het stuitje, de liezen, het schaambeen en/of aan de zijkant van de bovenbenen. Ook kunt u problemen ondervinden in het gebied van de bekkenbodem, zoals urine-verlies.

De pijn begint vaak nadat je (te) lang in dezelfde houding gestaan of gezeten hebt of na (te) zware lichamelijke inspanning. Ook bewegingen zoals het omdraaien in bed, traplopen, uit de auto stappen of opstaan uit een stoel kunnen pijnlijk zijn. 

Behandeling

  De pijn kan zich bevinden in het gebied van de lage rug, het stuitje, de liezen, het schaambeen en/of aan de zijkant van de bovenbenen. Ook kunt u problemen ondervinden in het gebied van de bekkenbodem, zoals urine-verlies.

De pijn begint vaak nadat je (te) lang in dezelfde houding gestaan of gezeten hebt of na (te) zware lichamelijke inspanning. Ook bewegingen zoals het omdraaien in bed, traplopen, uit de auto stappen of opstaan uit een stoel kunnen pijnlijk zijn. 

Groepsbehandeling

NIVEAU 1: Bekken- en Bekkenbodemtraining

8 donderdag avonden van 20:00 tot 21:00 uur Maria Austriastraat 117.

Om te starten in deze training is het soms nodig (afhankelijk van evt. klacht) om eerst een paar keer individueel te oefenen.

Inschrijven na intake en oefentherapeutische diagnose.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Cursus inhoud: Eerst word je je bewust van de bekkenspieren en leer je hoe het bekken zich verhoudt tot een gezonde houding. Je doet oefeningen om het bekken te versterken en je (pijn)klachten te verhelpen. De bekkenbodemspieren hebben veel invloed op houding en op bekkenfunctie niveau. Ze vormen mogelijke orzaak van je klacht. Denk daarbij aan lage rugpijn, bekkenpijn en/of urine verlies. Door de bekkenbodemspieren goed te leren aanspannen en ontspannen op de juiste momenten tijdens dagelijkse handelingen verbeter je houding en conditie van het bekken en de functies. De stand van de rug ten opzichte van het bekken, de schouderse en de nek train je sterker en na een paar weken is je lichaam sterker om deze verbeterde houding langer vol te houden gedurende je dag. Je leert wat je sterkste houding is zodat je tijdens sporten weet hoe je jezelf kunt corrigeren.

NIVEAU 2: Trainingen in het Diemerpark op woensdagen van 9:30 tot 10:30 uur

Wil je weer beginnen met hardlopen? Doe dit dan volgens de methode Mensendieck bij Oefentherapie IJburg. Je moet minimaal 1 uur achtereen kunnen wandelen bij aanvang. Lichamelijke klachten of blessure gevoeligheid worden vooraf besproken en begeleid. We trainen in het Diemerpark.

Uitgebreide intake en begeleiding van oefentherapeute Suzanne

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Vertrekpunt Oefentherapie IJburg aan de Maria Austriastraat 117

Cursus inhoud: Technisch verantwoord starten met kleine stukjes hardlopen met gebruik van maximale voetafwikkeling, bekkenbodemspier gebruik, bekkenstand, rechte rugstrekking en armzwaai. Tijdens de trainingen wordt je lichaamshouding verbeterd waardoor de balansverdeling tijdens het lopen en hardlopen zorgt voor afname knie-, rug-, en/of bekkenpijn.

Meld je hier aan.

Workshops basisschool

Waarom

Meerwaarde van een workshop
In de huidige situatie op scholen wordt onder andere van de leerlingen verwacht dat zij in groep 3 aan elkaar leren schrijven, dat zij voor gym een voldoende scoren en dat zij stil zitten in de klas achter hun bureau. Dit is voor een groot aantal leerlingen heel moeilijk. Door de kinderen de juiste mogelijkheden en kansen te bieden, kunnen we voorkomen dat de groep kinderen met problemen steeds groter wordt (spelen moet, 2014). Aandacht voor de schrijfmotoriek is onderdeel van de vaardigheden die het leren stimuleren. Ondanks het grootschalig gebruik van computers, blijft leesbaar schrijven een belangrijke vaardigheid in het leven dat meer aandacht zou moeten krijgen van leerkrachten en paramedici. (Feder, 2007).

Om de leerlingen op school op maat te kunnen begeleiden is kennis van de motorische ontwikkeling en de juiste aanpak bij schrijfproblemen van groot belang. Dit is de expertise van de kinderoefentherapeut. Om profijt te hebben van die expertise wordt sterk aanbevolen om de workshop ‘schrijven leer je zo’ op school aan alle medewerkers aan te bieden.

Inhoud

‘Workshop Schrijven leer je zo’

Het is een workshop van ongeveer twee uur waarbij het hele team van de school wordt betrokken. Het is op maat gemaakt doordat het is afgestemd op de gebruikte schrijfmethode van de school. Tevens worden de vragen en besproken onderwerpen die vooraf aan bod kwamen, meestal ten aanzien van leerlingen die al onder behandeling zijn, meegenomen.

Tijdens de workshop wordt inhoudelijk ingegaan op de motorische ontwikkeling van het schoolgaande kind, vanuit de kleuter die tot stil zitten komt, van voorwaardelijke schrijfvaardigheden tot het aanleren van het aan elkaar schrijven. Er wordt geoefend met het analyseren van handschriften en hulpmiddelen besproken voor het signaleren van schrijfproblemen. De aanpak van het schrijfprobleem wordt besproken want er is bewijs dat schrijfproblemen niet worden opgelost zonder interventie (Feder, 2007).

Naast de workshop wordt begeleiding aangeboden aan alle medewerkers en leerlingen op school doordat de kinderoefentherapeut wekelijks beschikbaar is om op school, per mail of telefonisch vragen te beantwoorden, te overleggen of te behandelen.

Als extra mogelijkheid kunnen er naast de workshops ook informatie-ochtenden georganiseerd worden voor ouders om vragen te stellen over de motorische ontwikkeling van hun kind en meer kennis te vergaren. De kinderen zullen op advies van de interne begeleiders, leerkrachten of door ouders zelf naar kinderoefentherapie worden verwezen. Het zorgtraject is heel toegankelijk en goed in te zetten omdat er van de ouders van de leerlingen die extra hulp nodig hebben geen eigen bijdrage wordt gevraagd. Het kost weinig tijd maar vooral en met name betrokkenheid.

De therapeuten van oefentherapie IJburg blijven het aanspreekpunt voor ouders en school en op die manier blijft het laagdrempelig en vertrouwd zoals er nu ook in de praktijk gewerkt wordt. Het kost de school eenmalig een workshop waar iedereen de voordelen van heeft.

Onderwerpen
Onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens de workshop
  • Wat is schrijfmotoriek en welke problemen/kansen zijn er
  • Schrijfmotoriek in groep 5 en 6
  • Motivatie en belang van goed handschrift
  • Pengreep
  • Houding
  • Samen kijken naar handschriften en beoordelen (SOS-NL2)
  • Variaties in het aanbieden en leuk houden van het schrijfonderwijs (de schrijfdans, de schrijfvriend etc)
  • Voorbeeld inhoud van een schrijfles voor groep 5